کارایی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه فردوسی مشهد