ساخت و آزمون سامانه کنترل PID برای کانال های آبیاری در مقیاس آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس