آبشستگی رسوبهای چسبنده در پایین دست کف بند بر اثر جت افقی مستغرق

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، کرج، ایران