مطالعه توزیع فشار دینامیکی بر روی بستر پرتاب کننده جامی مرکب