ارزیابی نیروی ناشی از پراش امواج منظم خطی روی جسم کروی غوطه ور به روش ترکیبی المان مرزی و المان محدود

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان