ارزیابی استهلاک انرژی جریان دوفازی روگذر سرریز پلکانی به کمک گودال آب شستگی پایین دست

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز