ارزیابی درختان رگرسیونی و رگرسیون تطبیقی چندمتغیره اسپلاین در تخمین حداکثر عمق آب شستگی در پایین دست سرریز جامی شکل

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده فنی