مدل سازی عددی جریان اطراف پایه های استوانه ای با استفاده از گام زمانی یک و دو گانه و روش های RANS و LES

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند تبریز- بخش عمران