بررسی تغییرات ویژگی های پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر نسبت به تغییرات طول موج زبری ها

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد