بررسی اثر شیب در استخراج مصنوعی آبراهه ها در الگوریتم های مختلف مسیریابی جریان

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین