بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله دهانه مکش از سطح رسوب بر عملکرد سیستم هیدروساکشن

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 گروه مهندس و علوم آب/دانشکده کشاورزی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان/ ایران.

3 مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

یکی از روشهایی که در دهه های اخیر برای لایروبی رسوبهای نهشته شده در پشت سدها استفاده می شود، سیستم هیدروساکشن برداشت رسوب است. این روش دارای محاسنی نسبت به دیگر روشهای حذف رسوب از جمله عدم نیاز به انرژی به دلیل استفاده از اختلاف انرژی سطح آب در بالا دست و پایین دست سد و امکان انتقال رسوبهای برداشت شده به مناطق مورد نظر می باشد. از جمله عوامل مؤثر در عملکرد سیستم هیدروساکشن میتوان قطر لوله مکش(Dp)، هد آب یا اختلاف ارتفاع آب بالادست و پایین دست سد (H) و فاصله دهانه مکش ازسطح رسوب (hp)  را نام برد. در این تحقیق اثرات  فاصله دهانه مکش از سطح رسوب با استفاده از مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد. رسوب مورد استفاده در این آزمایشها از نوع ماسه بددانه بندی شده(SP) می باشد. نتایج آزمایشها نشان میدهد که با افزایش عمق دهانه مکش از رسوبات، میزان تخلیه رسوب و همچنین غلظت جریان خروجی بیشتر می شود. بررسیها حاکی از آن بود که افزایش تخلیه  رسوب تا hp/Dp  برابر با 1.33- ادامه دارد و پس از آن به دلیل تجمع رسوب در دهانه ورودی، لوله مسدود می شود.

کلیدواژه‌ها


Asiaban, P., Kouchakzadeh, S. and Asiaban, S. (2014). “Enhanced hydrosuction performance for cohesive sediment removal in low-head reservoirs”, J. Ain Shams Engineering.
Atkinson, E. (1998). The Feasibility of flushing sediment from the reservoir, Report OD 137.
Chen, S.C., Wang, S.C. and Wu, C.H. (2010). “Sediment removal efficiency of siphon dredging with wedge-type suction head and float tank”, J. Sediment Research, Vol. 25, No. 2, pp. 149-160.
Hotchkiss, R. H., Huang, X. (1995). “Hydrosuction sediment-removal systems (HSRS): Principles and field test”. Hydraulic Engineering, 6(121), pp. 479-489.
Ke, W. T., Chen, H. C., Hsu, K., Toigo, W. C., Weng, H. (2016). “Influence of sediment consolidation on hydrosuction performance”. Journal of Hydraulic Engineering, 142(10).
Madadi, M. R., Rahimpour, M., Qaderi, K. (2017). “Improving the Pressurized Flushing Efficiency in Reservoirs: an Experimental Study”, J. Water Resource Management, 31(14), pp. 4633-4647.
Shrestha, S. H. (2012). “Application of hydrosuction sediment removal system (hsrs) on peaking ponds”. Hydro Nepal: Journal of Water, Energy and Environment (11), pp. 43-48.
Rehbinder, G. 1994. Sediment Removal with a Siphon at Cirtical Flux, J.Hydraulic Research. Vol.32, 845-860.
Tao, Y., Li, C., Min, X., Min, Z. (2012). “Siphon 
pipeline resistance characteristic research”. Procedia Engineering, 28, pp. 99-104.
Ullah, S. M., Mazurek, K.A., Rajaratnarn, N. and Reitsma, S. (2005). “Siphon removal of cohesionless materials”, J. Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 131, No. 3.
Zreik, A. D., Krishnappan, B. G., Germaine, J. T., Madsen, O. S., Ladd, C. C. (1998). “Erosional and mechanical strengths of deposited cohesive sediments”. J. Hydraulic Engineering, Vol. 124, No. 11, pp. 1076-1085.