«یادداشت تحقیقاتی» بررسی تغییرات کاهش فشار ناشی از جریان میرای افزاینده در لوله‌های سری

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چهران اهواز

چکیده

وجود جریان غیرماندگار در سیستم‌های آبرسانی تحت‌فشار امری اجتناب‌ناپذیر بوده که سیستم‌های انتقال را در معرض خطرات و آسیب‌های جدی نیز قرار می‌دهد. مسیر عبور مجرای جریان، خطوط انتقال را به سوی طرح لوله‌های سری واگرا و همگرا و وجود تبدیل‌های تدریجی و ناگهانی سوق می‌دهد. تغییر سطح‌مقطع، عامل ایجاد فشارهای منفی در مسیر، به‌ویژه در محدوده تغییرات قطر می‌شود. از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی تغییرات موج فشاری در مسیر خطوط لوله‌های سری واگرا و همگرا، به‌ویژه در محل تغییر قطر به صورت آزمایشگاهی است. آزمایش‌ها در حالت‌های مختلف باز‌شدن آهسته و سریع شیر انجام شد و نتایج نشان داد که در سیستم واگرا تغییر سرعت موج فشاری سبب شد که تغییرات فشار ناشی از باز‌شدن شیر پایین‌دست سیستم، در مقطع تغییر قطر، بیشتر از مقطع کنار شیر شود.

کلیدواژه‌ها


آشفته، ج. و پزشکی‌نژاد، ع. (1369). "هیدرولیک کاربردی جریانهای میرا". انتشارات فنی حسینیان.
حامدی، م. ح. (1380). "هیدرولیک لوله­ها". انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
حقیقی‌پور ، ص. (1391). "بررسی هیدرولیکی جریانهای میرا در خطوط لوله سری با استفاده از مدل فیزیکی و عددی". پایان­نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
زرگر، س. (1392) "بررسی تغییرات موج فشاری در جریان های میرایافزاینده". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
کوچک­زاده، ص. و پرورش­ریزی، ع. (1384). "مقدمه­ای بر هیدرولیک جریان­های ناپایدار". انتشارات دانشگاه تهران.
نجمایی، م. (1374). "ضربه قوچ". ویرایش اول، چاپ اول، انتشارات مولف.
Meniconi, S., Brunone, B., and Ferrante, M. (2012). “Water-hammer pressure waves interaction at cross-section changes in series in viscoelastic pipes”, Journal of Fluids and Structures. 33, pp. 44-58.
Meniconi, S., Brunone, B., Frerrante, M., and Massari, C. (2010). “Fast transient as a tool for partial blockage detection in pipes:First experimental result”, 12th Annual Water Distribution Systems Analysis Conference (WDSA 2010).
Parker, K.H. and Jones, C.J.H., (1990). “Forward and backward running waves in the arteries: analysis using the method of characteristics”. Journal of Biomechanical Engineering. 112, pp. 322–326.
Streeter, V.L. and Wylie, E. B., (1967). Hydraulic Transients, New York, ch. 3.