«یادداشت تحقیقاتی» ارزیابی اثر صفحات مستغرق بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

3 دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشگاه لرستان

4 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

چکیده

حوضچه‌های آرامش به منظور استهلاک انرژی جنبشی در پایین‌دست سازه‌های هیدرولیکی از قبیل شیب‌شکن‌ها، سرریزها، تندآب‌ها و دریچه‌ها استفاده می‌شوند. در این تحقیق مشخصات پرش هیدرولیکی با حضور صفحه‌های مستغرق در فلومی به طول 12، عرض و ارتفاع 4/0 متر مورد ارزیابی قرار گرفت. این صفحات با ارتفاع 1/1، 2/2، 3/3 و 4/4 سانتی‌متر و زوایای حمله 10، 20، 30 و 90 درجه در مقابل جریان قرار داده شده و در مجموع 64 آزمایش در محدوده عدد فرود اولیه 3 تا 8 و دبی‌های 15، 20، 25 و 30 لیتر بر ثانیه انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از صفحات مستغرق طول پرش و عمق ثانویه را حداکثر به ترتیب 25 و 10 درصد کاهش می‌دهد. مانع‌دار شدن بستر در شرایط حاضر تنش برشی بستر را 12برابر نسبت به بستر صاف افزایش خواهد داد که شرایط بهینه ذکر شده در ارتفاع 4/4 سانتی‌متر و زاویه 90 درجه رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


ایزدجو ف. (1383). تاثیر مواج بودن بستر بر روی طول پرش و نوسانات زیر­فشار در حوضچه­های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی، پایان­نامة دکترای سازه­های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
بزاز م. (1390). بررسی اثرتغییرات طول وشکل زبری مثلثی درحوضچه آرامش برخواص هیدرولیکی پرش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی آب گرایش سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.
فرهودی ج. 1372. جریان در آبراهه­های روباز، انتشارات دانشگاه ارومیه، ارومیه.
Ead S.A. and Rajaratnam N. (2002). Hydraulic jumps on corrugated bed, J. of Hydraulic Engineering 128(2), pp. 656-663.
Elsebaie I.H. and Shabayek Sh. (2010). Formation of hydraulic jumps on corrugated beds, Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENS 10(1), pp.40-50.
Ghorbani B. and Kells J.A. (2008). Effect of submerged vanes on the scour occurring at a cylindrical pier, Journal of Hydraulic Research, Vol. 46, No. 5, pp. 610-619.
Odgaard A.J. and Wang Y. (1987). Sediment management with submerged vanes, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 117, No. 3, pp. 267-283.
Odgaard A.J. and Kennedy J.F. (1983). River-bend bank protection by submerged vanes, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 109, No. 8 , pp. 1161-1173.
Peterka A. J. (1958). Hydraulic design of stilling basins and energy dissipaters, Engineereering Monograph No. 25, U.S. Bureau of Reclamathon, Denver. Seventh Printing.
Rjaratnam N. (1967). Hydrrulic jump on rough bed, Trans. Eng. Inst. Canada 11:18.
Tokyay N.D. (2005). Effect of channel bed corrugations on hydraulic jumps. EWRI, Water & Environmental Resources Congress, Anchorage, Alaska, USA.
Wang Y., A. J. Odgaard and B.W. Melville. (1991). Sediment control at water intakes, J. Hydraul. Eng. ASCE 122(6), pp.353-359.