بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه پایه‌های جداکننده جریان بر آبگذری سرریز کلیدپیانویی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس

2 تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری/ مهندسی عمران آب و سازههای هیدرولیکی، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.30482/jhyd.2022.330734.1591

چکیده

چکیده - یکی از مشکلاتی که در خصوص سرریز کلیدپیانویی مطرح شده است، نوسان تیغه آب عبوری از روی سرریز است. استفاده از پایه‌های جداکننده جریان یکی از راه‌های موثر بر کاهش نوسان تیغه آب است. در این تحقیق آزمایشگاهی آثار پایه‌های جداکننده جریان بر آبگذری سرریز کلیدپیانویی مستطیلی، مثلثی و ذوزنقه‌ای شکل در پلان بررسی شده است. پایه‌های استفاده شده با مقطع دایره‌ای، مربعی و مستطیلی روی دیوارهای پایین-دست سرریز نصب شد. آزمایش‌ها در کانالی با طول 10 متر، عرض و ارتفاع 75/0 و 80/0 متر انجام شد. نتایج نشان داد که پایه‌های جداکننده جریان، علاوه بر جدایش جریان بعد ازپایه‌ها و ایجاد فضایی برای ارتباط هوای سطح آزاد با قسمت زیرین جریان خروجی از روی سرریز، موجب کاهش شدت نوسان تیغه آب عبوری از روی آن نیز می‌شود. استفاده از پایه‌های جداکننده تاثیر منفی بر آبگذری در سرریزکلیدپیانویی مستطیلی و ذوزنقه‌ای ندارد و تنها در سرریز کلیدپیانویی مثلثی، موجب کاهش ١٠ درصدی آبگذری سرریز شده است. عملکرد پایه‌های مربعی و مستطیلی بر روی آبگذری و جداشدگی جریان مشابه بود. تاثیر جداشدگی جریان در پایه مستطیلی نسبت به پایه مربعی بهتر ارزیابی می‌شود. همچنین تاثیر این دو پایه بر روی جداشدگی جریان مناسب‌تر از پایه دایره‌ای است.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 23 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 23 اردیبهشت 1401