ارزیابی دقت مدل مبتنی بر توپوگرافی HAND در برآورد پهنه های سیل گیر رودخانه

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

10.30482/jhyd.2021.283845.1524

چکیده

این مقاله بدلیل اعتراض یکی از نویسندگان مبنی براینکه بدون اطلاع اسم ایشان بعنوان نویسنده همکار اضافه شده حذف و قابل دسترسی نیست.