شبیه‌سازی عددی آبگرفتگی اطراف شهرک صنعتی آق‌قلا و راهکارهای حفاظت از آن

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسنده

هیات علمی

چکیده

چکیده –این مقاله به مطالعه آبگرفتگی شهرک صنعتی آق قلا و مناطق اطراف آن می‌پردازد و همچنین به ارائه راهکار جهت حفاظت این زیرساخت در برابر سیلاب می‌پردازد. به همین منظور، در این مقاله سناریوهای گوناگون سیلاب با دوره بازگشت مختلف اطراف شهرک صنعتی آق قلا مورد بررسی قرار می‌گیرد در حالی که به منظور مدل‌سازی پخش سیلاب در منطقه مذکور با توجه به رفتار دو بعدی آن از نرم افزار MIKE- HD، استفاده می شود. همچنین با استفاده از سیلاب به وقوع پیوسته در منطقه طرح در اسفند ماه سال 1397 و فروردین سال 1398 مدل مذکور کالیبره گردید. پس از کالیبراسیون مدل موردنظر تمامی سیلاب‌های محتمل با دوره بازگشت مختلف 2، 5، 10، 25، 50، 100، 200 و 500 ساله در منطقه طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می‌دهد که سیلاب مورد نظر همانطور که پیش‌بینی می‌شود دارای رفتار دو بعدی بوده و بیشتر به صورت آبگرفتگی در منطقه طرح خود را نمایان می‌کند. همچنین مشخص گردید بهترین گزینه جهت حفاظت منطقه مورد نظر در برابر سیلاب دیوار حفاظتی می‌باشد که در طراحی آن باید بالاترین تراز آب موجود را برای طراحی با دوره بازگشت طرح مورد نظر در نظر گرفت. به طور مثال حداکثر تراز آب برابر 94/15- متر برای سیلاب 500 ساله بدست آمد که تقریبا معادل حداکثر تراز آب در سیلاب اسفند 1397 و فرودین 98 بوده است.

کلیدواژه‌ها


Bates, P.D., Lane, S.N. and Ferguson, R.I. (2005). Computational Fluid Dynamics: Applications in Environmental.
Danish Hydraulic Institute (DHI) (1997). MIKE 11 GIS reference and user manual.
Danish Hydraulic Institute )DHI( (2009). MIKE 21 FM (HD, MT) and SW User Manuals.
Orsholm, Z. and Stelling, G. (2002) Application of one dimensional - a two-dimensional integrated hydraulic model for flood simulation and damage assessment, Intl. Conf. on Hydroinformatics, Cardiff, UK, Proc. 5, 265–276
Golestan Regional Water Organization. (2019). Golestan Flood report, 668. (In Persian).
Hassanzadeh, Y., Kardan, N. and Arzanloo, A. .(2019). Two dimensional numerical models for flood risk zoning.  Third National Conference on Hydrology of Iran. (In Persian).
Kardan, N., Hassanzadeh, Y. and Arzanloo, A. (2017). Two-dimensional numerical simulations of urban areas stormwater by the CCHE2D model (study area: Aq Qala city). Daryaphonon journal, 25-36. (In Persian).
Kjelds, J. and Rungo, M. .(2002). Dam breach modeling and inundation mapping. Danish Hydraulic Institute, Denmark.
Naserian, H., Sadegh, M.A., Vaezipour, H.A. and Seif, S. (2013). Comprehensive modeling of Dashyari Discrit Flood by MIKE-Flood and its remedies. 12 th Hydraulic Conference. (In Persian).
Patro, S., Chatterjee, C., Singh, R. and Raghuwanshi, N.S. (2009). Hydrodynamic modeling of a large flood prone river system in India with limited data. Hydrological Processes, 23(19), 2774-2791.
Patro, S., Chatterjee, C., Mohanty, S., Singh, R. and Raghuwanshi, N.S. (2009). Flood inundation modeling using MIKE FLOOD and remote sensing data. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 37(1), 107-118.
Rungo, M. and Olesen, K.W. (2003) .Combined 1- and 2-dimensional flood modeling. 4th Iranian Hydraulic Conference, 21–23 Oct, Shiraz, Iran. (In Persian).
Verwey, A. (2001). Latest developments in floodplain modelling 1D/2D integration. Proc. Conference on hydraulics, Inst. of Engineers (Australia).
Werner, M. (2001) .Impact of grid size in GIS-based flood extent mapping using a 1-D flow model. Physics and chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere 26, 517–522
Werner, M. (2004) .Spatial flood extent modeling – A performance based comparison. PhD thesis, Delft University, Netherlands.