بررسی تغییرات هیدرومورفولوژیکی رودخانه کرج بر اثر اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و مهندسی رودخانه

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

در این تحقیق تلاش گردید با انجام شبیه‌سازی‌های عددی جریان - رسوب و رفتار مورفولوژیکی رودخانه، برخی اثرات ناشی از اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و ساماندهی رودخانه و اثراتی که بر ریخت‌شناسی رودخانه کرج اعمال خواهند نمود، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور با انجام بازدیدهای میدانی و جمع‌آوری اطلاعات، گزارشات و نقشه‌های موجود نسبت به توسعه چهار مدل‌ مختلف هیدرولیکی- رسوبی برای ارزیابی تغییرات شرایط جریان، وضعیت انتقال رسوب و همچنین تغییرات محتمل مورفولوژی در بستر رودخانه کرج ناشی از طرح‌های کانالیزاسیون رودخانه کرج، ساخت دریاچه تفریحی البرز و تغذیه مصنوعی اقدام گردید. مدل‌های بکار رفته در این تحقیق شامل مدل‌های جریان یک و دوبعدی HEC-RAS، مدل رسوب HEC-RAS و مدل RVR Meander برای شبیه‌سازی ریخت‌شناسی رودخانه بوده‌اند. در این مدلسازی‌ها سه سناریوی هیدرولیکی برای بررسی وضعیت جریان در حالت پایه (بدون انجام طرح‌ها)، در محدوده طرح کانالیزاسیون و در محدوده پروژه تغذیه مصنوعی اجرا گردید و مدلسازی تغییرات بستر (رسوب) و ریخت‌شناسی نیز بصورت جداگانه انجام گردید، که ماحصل آنها بروز مشکلاتی در سامانه رودخانه از نظر هیدرولیکی و رسوبگذاری و فرسایش در اثر اجرای طرح‌های در دست اجراست (مانند افزایش تراز بستر و کاهش نفوذپذیری و عقب‌نشینی سواحل). نتایج حاصله می‌تواند راهنمای خوبی برای اصلاح و بهینه‌سازی طرح‌های مهندسی رودخانه و توسعه منابع در پایین‌دست رودخانه کرج باشد.

کلیدواژه‌ها


Arshad, S., Morid, S. and Mir Abolghasemi, H. (2008). Assessing the trend of morphologic changes of rivers using remote Sensing: (Case study: Karun river between Gotvand and Farsiat). J. Agric. Sci. Natur. Resour., 14(6), 180-194.
Asghari Saraskanroud, S. (2013). Investigation and analysis of different river patterns in the Shahrchai River of Urmia. Applied Geomorphology of Iran, 1(1), 75-88.
Piri, Z., Rezaie Moghadam, M.H., Ashouri M. (2015). Assessment of The Effect of Dam Construction River Pattern and Pass changes Using GIS & RS (Case Study: Ahar Chai River). Geography and Environmental Planning, 25(4), 57-68.
Rezaei Moghaddam, M.H., Sarvati, M.R. and Asghari Sareskanrood, S. (2012). Investigation of geometric alterations of Gezel Ozan River considering Geomorphologic and Geologic parameters. Geography and Environmental Planning, 23(2), 1-14.
Shayan, N. and Dehestani, H. (2013). Calculations of Geometric Parameters and Investigations of its Geomorphological Changes Pattern in Kashkan River. Environmental Erosion Research Journal, 2(8), 21-34.
Azizian, A., Samadi, A. and Aghaz, M. (2020). Practical Guide to Flow and Sediment Modeling in HEC-RAS, Noavar Publication, 3rd Ed., 272 p.
Azizian, A. and Samadi, A. (2020). 2D Flood Simulation using HEC-RAS 5 Numerical Model, Parsia Publication, 216 p.
Ghadampour, Z. and Talebbeydokhti, N. (2011). Calculation of fractal dimension in meandering rivers using box counting method, 6th National Congress of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
Masoomi, H.R., Gharibreza, M.R. and Motamed, A. (2011). Investigation of Meandering and Morphology Pattern of Hendijan River in Delta Plain Area. Watershed Engineering and Management, 3(2), 102-112.
Mozafari, J., Omid, M.H and Rahimi, H. (2007). Artificial Recharge on the River Beds in Urban Areas (Case Study: Karaj River). Journal of the Iranian Natural Res., 60(1), 53-66.
Yekom Consulting Engineers. (2011). Supplementary studies of the first and second phases of artificial Recharge plan of Shahriar plain, Artificial recharge plan using flood flows of Karaj river, Technical Report, Tehran Regional Water Company.
Vaezipour, H.A., Azhdari Moghaddam, M. and Talebbeydokhti, N. (2010). Investigation of morphological changes in Sistan river, The Second National Conference on Comprehensive Water Resources Management, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman.
Yamani, M., Hosseinzadeh M.M. and Nohegar A. (2007). Hydrodynamics of Talar and Babol rivers and its role in instability and change of their geometric characteristics. Geographical Research Quarterly, 55, 15-33.
Yamani, M. and Sharafi, S. (2012). Geomorphology and effective factors on lateral erosion in Hor Rood River, Lorestan province. Geography and Environmental Planning, 23(1), 15-32.
Yousefi, S., Vafakhah, M., Mirzaei, S. and Tavangar, S. (2013). Sealing degree and meander shape changes in a part of Karoon river using Remote sensing techniques. Iranian Water Researches Journal, 7(13), 79-87.
Rangzan, K., Salehim, B. and Salahshouri, P. (2008). Investigation of changes in the downstream area of Karkheh Dam before and after the construction of the dam using multi-time Landsat images, Geomatic Conference, National Cartographic Center, Tehran.