اعتبارسنجی مدل‌های CORMIX و CorJet برای تخلیه پساب چگال از تخلیه‌کننده چند مجرایی با زاویه تخلیه 60 درجه

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشگاه امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

باتوجه به کاهش منابع طبیعی آب شیرین، استفاده از کارخانه‌های آب‌شیرینکن افزایش چشمگیری داشته است. پساب تولیدی توسط کارخانه‌های آب‌شیرینکن درصورت تخلیه نامناسب در محیط آبی، به دلیل دارا بودن غلظت بالای پساب خسارات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد می‌کنند. استفاده از تخلیه‌کننده‌های چند مجرایی باعث کاهش شار مومنتوم جت خروجی می‌شود و به‌همین دلیل ارتفاع صعود ماکزیمم جت کاهش پیدا می‌کند و استفاده از این نوع تخلیه‌کننده‌ها در عمق کم ساحل را امکان‌پذیر می‌سازد. در این پژوهش با استفاده از روابط تجربی به اعتبار سنجی مدلهای CORMIX و CorJet برای تخمین پارامترهای پساب شور تخلیه شده به صورت چند مجرایی در محیط ساکن و پویا پرداخته می‌شود. در صورت ادغام پساب‌ها (فاصله افقی تخلیه‌کننده‌ها کم باشد)، به دلیل اثر پدیده کواندا و هماوری جت‌ها، پارامترهای پساب چگال در محیط ساکن و پویا (میزان رقیق‌سازی، فاصله افقی نقطه برخورد پساب به زمین و ارتفاع صعود ماکزیمم جت)، با خطای زیادی توسط مدلها دست بالا تخمین زده می‌شود. اما درصورتیکه فاصله افقی تخلیه‌کننده‌ها افزایش یابد احتمال ادغام پساب‌ها در پایین دست کاهش می‌یابد و در این صورت مدلها با اختلاف کمتری نسبت به روابط تجربی ، پارامترهای پساب چگال تخلیه شده را تخمین می‌زنند. مدل CorJet محل ادغام پساب‌ها در محیط ساکن را در مقایسه با روابط تجربی با اختلافی کمتر از 10 درصد به خوبی پیش بینی می‌کند. طبق نتایج این پژوهش، مدل CorJet رفتار پساب چگال تخلیه‌شده از تخلیه‌کننده‌های چند مجرایی در محیط ساکن و پویا را در مقایسه با مدل CORMIX با خطای کمتری تخمین می‌زند.

کلیدواژه‌ها


Abessi, O., and Roberts, PJ. (2014). Multiport diffusers for dense discharges. Journal of Hydraulic Engineering. 140(8), 04014032.
Abessi, O., and Roberts, P.J. (2017). Multiport diffusers for dense discharge in flowing ambient water. Journal of Hydraulic Engineering. 143(6), 04017003.
Alameddine, I., and El-Fadel, M. (2007). Brine discharge from desalination plants: a modeling approach to an optimized outfall design. Desalination. 214(1-3), 241-260.
Angelidis, P., Kalpakis, D., Gyrikis, V., Kotsovinos, N. (2017). 2D brine sewage after impinging on a shallow sea free surface. Environmental Fluid Mechanics. 17(3), 615-628.
Bleninger, T., Jirka, G.H. (2008). Modelling and environmentally sound management of brine discharges from desalination plants. Desalination. 221(1-3), 585-597.
Del Bene J.V., Jirka, G., Largier, J. (1994). Ocean brine disposal. Desalination. 97(1-3), 365-372.
Fischer, H.B., List, J.E., Koh, C.R., Imberger, J., Brooks, N.H. (2013). Mixing in inland and coastal waters. Elsevier.
Frick, W.E. (2004). Visual Plumes mixing zone modeling software. Environmental modelling and software. 19(7-8), 645-654.
Jirka, G.H., Doneker, R.L., Hinton, S.W. (1996). User's manual for CORMIX: A hydrodynamic mixing zone model and decision support system for pollutant discharges into surface waters. US Environmental Protection Agency, Office of Science and Technology, 1996 Sep.
Kikkert, G.A. (2006). Buoyant jets with two and three-dimensional trajectories. PhD Thesis, University of Canterbury. New Zealand, 2006.
Loya-Fernández, Á., Ferrero-Vicente, L.M., Marco-Méndez, C., Martínez-García, E., Zubcoff, J., Sánchez-Lizaso, J.L. (2012). Comparing four mixing zone models with brine discharge measurements from a reverse osmosis desalination plant in Spain. Desalination. 286, 217-224.
Palomar P, Lara JL, Losada IJ. Near field brine discharge modeling part 2: Validation of commercial tools. Desalination. 290, 28-42.
Panagopoulos A., Haralambous, K.J., Loizidou, M. (2019). Desalination brine disposal methods and treatment technologies-A review. Science of The Total Environment. 693, 133545, doi: 10.1016 /j.scitotenv.2019.07.351.