نویسنده = حامد شهسواری
بررسی تغییرات هیدرولیک جریان در آبراهه مرکب پیچانی با پوشش گیاهی انعطاف پذیر مستغرق

دوره 17، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 105-122

10.30482/jhyd.2021.304206.1551

حامد شهسواری؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


بررسی اثر پوشش گیاهی مصنوعی غیر مستغرق صلب بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 131-147

10.30482/jhyd.2020.231048.1458

حامد شهسواری؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی