دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 114، زمستان 1395، صفحه 1-76 

مقاله کامل

1. انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش اول: توسعه مدل

صفحه 1-17

رضا براتی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ گودرز احمدی


یادداشت تحقیقاتی

5. «یادداشت تحقیقاتی» افزایش آبگذری سرریزهای آزاد با قوس‌دار کردن و ازدیاد طول مؤثر تاج

صفحه 57-63

خداداد صفوی؛ امیر رضا زراتی؛ عبدالرضا کرمی نژاد


6. «یادداشت تحقیقاتی» علاج بخشی حوضچه‌ی آرامش سد تاریخی فریمان

صفحه 65-70

مسعود هاشمی کربلایی؛ خسرو حسینی؛ حجت کرمی؛ ناصر نیک نیا