دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 83، تابستان 1393، صفحه 1-100 
5. توزیع سرعت متوسط عمقی در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب دشت

صفحه 63-75

مرضیه محسنی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده