کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
3. بررسی توزیع سرعت و شدت آشفتگی در حضور تلماسه و پوشش گیاهی در یک کانال مستطیلی روباز

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-14

محبوبه قاسمی زانیانی؛ منوچهر حیدرپور؛ سیدحسن طباطبائی


4. مدل تحلیلی تأثیر توأم تنش برشی مازاد و پوشش گیاهی در تعیین ابعاد بهینه رودخانه‌های شنی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 57-71

مهسا محمودی؛ محمدرضا مجدزاده؛ سعید موسوی ندوشنی


5. بررسی اثر پوشش گیاهی مستغرق و غیرمستغرق پهنه سیلابی بر ضریب اختلاط عرضی آلاینده‌ها

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-23

حسین حمیدی فر؛ محمدحسین امید؛ علیرضا کشاورزی


6. توزیع سرعت متوسط عمقی در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب دشت

دوره 8، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 63-75

مرضیه محسنی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده