نویسنده = مجتبی مهرآیین
تعداد مقالات: 5
1. اثر جانمایی نازل بر آبشستگی موضعی ایجاد شده توسط جت‌های دیواره‌ای

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-15

سهیل نعمتی؛ مجتبی مهرآیین


2. بررسی آزمایشگاهی میدان جریان توسط جت‌های آفست دوگانه

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-42

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان؛ مرجان فلکی ساری یاریقان


3. بررسی پدیدة انفجارآشفتگی اطراف آبشکن مستغرق در خم کانال

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17-31

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان


5. آبشستگی موضعی ناشی از جت های دیواره ای سه بعدی مایل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 51-69

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان