آبشستگی موضعی ناشی از جت های دیواره ای سه بعدی مایل

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان