آبشستگی موضعی ناشی از جت های دیواره ای سه بعدی مایل

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان