نویسنده = ابراهیم امیری تکلدانی
«یادداشت تحقیقاتی» نیمرخ طولی بی‌بعد سطح آب در جهش هیدرولیکی آزاد

دوره 11، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 77-85

10.30482/jhyd.2016.41503

امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی


مطالعه آزمایشگاهی ضریب جریان سرریزهای تناسبی خطی و جذری در کانال‌های مستطیلی

دوره 8، شماره 4، مهر 1392، صفحه 43-53

10.30482/jhyd.2014.6701

نوشین اصلاحی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ علیرضا وطن‌خواه


استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سرعت سقوط ذرات رسوبی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 59-65

10.30482/jhyd.2008.85467

سیدمرتضی سادات هلبر؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ فاطمه درزی