نویسنده = ابراهیم امیری تکلدانی
تعداد مقالات: 5
1. «یادداشت تحقیقاتی» نیمرخ طولی بی‌بعد سطح آب در جهش هیدرولیکی آزاد

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-85

امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی


3. مطالعه آزمایشگاهی ضریب جریان سرریزهای تناسبی خطی و جذری در کانال‌های مستطیلی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 43-53

نوشین اصلاحی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ علیرضا وطن‌خواه


4. ارزیابی روش های مختلف تعیین تنش برشی بستر در پیچ تند کانال با توپوگرافی توسعه یافته

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-17

جواد مظفری؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ مهدی خادمی


5. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سرعت سقوط ذرات رسوبی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 59-65

سیدمرتضی سادات هلبر؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ فاطمه درزی