نویسنده = سیدعلی ایوب زاده
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بر راندمان آبگیرهای جانبی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 73-79

10.30482/jhyd.2007.85396

محمدمهدی احمدی؛ سیدعلی ایوب زاده؛ مسعود ساجدی سابق


2. ارزیابی روشهای فرودی در تعیین عمق بحرانی در مقاطع مرکب با استفاده از مفهوم انرژی مخصوص

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 65-72

10.30482/jhyd.2007.85389

اسماعیل کردی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ سیدعلی ایوب زاده؛ علیرضا ظهیری


3. روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 69-82

10.30482/jhyd.2005.85365

عبدالرضا ظهیری؛ سیدعلی ایوب زاده؛ حسین محمدولی سامانی؛ صلاح کوچک زاده