مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بر راندمان آبگیرهای جانبی