نویسنده = ناصر طالب بیدختی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فراکتالی سری زمانی جریان رودخانه ها مطالعه موردی: رودخانه کر

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 15-28

علی اکبر حکمت زاده؛ ناصر طالب بیدختی