نویسنده = مهدی حمیدی
تعداد مقالات: 2
1. توسعه سامانه اسکن لیزری سه بعدی آشکارساز جریان فلورسنت در تحقیقات هیدرولیک محیط زیست

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 69-81

10.30482/jhyd.2020.105499

عزیر عابسی؛ علی رحمانی فیروزجائی؛ مهدی حمیدی؛ محمد امین بصام؛ زهرا خدابخشی