نویسنده = عاطفه پرورش ریزی
سرریز ارتفاع متغیّر چرخان (VHW): طراحی و عملکرد هیدرولیکی

دوره 16، شماره 3، مهر 1400، صفحه 29-40

10.30482/jhyd.2021.271045.1507

شهلا زمانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده


مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 29-38

10.30482/jhyd.2005.85362

عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده؛ محمد حسین امید