نویسنده = صلاح کوچک‌زاده
سرریز ارتفاع متغیّر چرخان (VHW): طراحی و عملکرد هیدرولیکی

دوره 16، شماره 3، مهر 1400، صفحه 29-40

10.30482/jhyd.2021.271045.1507

شهلا زمانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده


تدوین ضوابط طراحی برای کاربرد موازی مدول‌های تیغه‏ ای

دوره 9، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 37-51

10.30482/jhyd.2014.8556

محمد مهرزاد؛ صلاح کوچک‌زاده؛ محمد بی‌جن‌خان


روابطی کاربردی برای سرریزهای دایره ای لبه تیز براساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 71-78

10.30482/jhyd.2010.85428

محمد بی جن خان؛ صلاح کوچک زاده؛ عبدالحسین هورفر


تغییرات ضریب افت موضعی منهول در شبکه زهکش زیرزمینی و اثر آن بر نیمرخ جریان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 41-51

10.30482/jhyd.2009.85512

رسول عظیمی؛ صلاح کوچک زاده؛ اسماعیل بیات


مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 29-38

10.30482/jhyd.2005.85362

عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده؛ محمد حسین امید


روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 69-82

10.30482/jhyd.2005.85365

عبدالرضا ظهیری؛ سیدعلی ایوب زاده؛ حسین محمدولی سامانی؛ صلاح کوچک زاده