حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگی های متمرکز در بستر

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان