بررسی تاثیر تغییرات مشخصات سازه ای بر میزان عبور امواج دریا از بدنه موج شکن های شکل پذیر

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان