دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز 1384، صفحه 1-71 
3. بررسی تجربی ساختار جریان گل آلوده سه بعدی مغشوش

صفحه 29-43

بهار فیروزآبادی؛ سیدمحمدرضا موسوی حکمتی؛ منوچهر راد


شناسنامه علمی شماره

6. چکیده های انگلیسی

صفحه 72-76