بررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه بلوک‌های مستطیلی زیگزاگی بر مشخصات پرش هیدرولیکی در کانال ذوزنقه‌ای

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

وقوع پدیده پرش هیدرولیکی در کانال‌های روباز باعث کاهش سطح انرژی و تبدیل جریان فوق بحرانی به زیر بحرانی می‌گردد. تعبیه موانع با هندسه‌های مختلف بر مسیر جریان تاثیر مهمی بر کنترل محل پرش، کاهش طول پرش هیدرولیکی و افزایش افت انرژی جریان در طی پرش دارد. در این تحقیق اثر تغییرات ارتفاع و فاصله میان بلوک‌های مستطیلی، که به صورت زیگزاگی در کف کانال روباز ذوزنقه‌ای نصب شده بود، بر مشخصات پرش هیدرولیکی بررسی شد. مجموعا 60 آزمایش در بازه اعداد فرود 1.8 تا 18.8 انجام پذیرفت‌. نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهد که در صورت استفاده از بلوک‌های مستطیلی به‌طور میانگین شاهد کاهش عمق ثانویه به مقدار 3.69 درصد، کاهش طول پرش هیدرولیکی به میزان 49.5 درصد و افزایش افت انرژی پرش هیدرولیکی به میزان 46.34 درصدی نسبت به بستر صاف می‌باشد. مشاهدات بیانگر تاثیر بیشتر بلوک‌های مستطیلی زیگزاگی بر مشخصات پرش نسبت به بسترهای زبر علیرغم تراکم کمتر و همچنین اثر کمتر نسبت به بلوک‌های با طرح بدون زاویه می‌باشد. افزایش ارتفاع بلوک‌ها بر مشخصات پرش هیدرولیکی، نسبت به فاصله میان بلوک‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها