مطالعه آزمایشگاهی حرکت ذره بستر در سیلاب دشت کانال مرکب مستطیلی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

4 عضو هئیت علمی/دانشگاه خوارزمی

چکیده

بررسی انتقال بار رسوبی در رودخانه‌ها و کانال‌های روباز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق رفتار تک‌ذره رسوبی بستر با حرکت لغزشی و غلتشی در سیلاب‌دشت یک کانال مرکب مستطیلی (دارای دیواره میانی قائم) به‌صورت آزمایشگاهی و براساس دیدگاه لاگرانژی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور روش ردیابی ذرات منفرد در یک کانال مستطیلی مرکب مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که توزیع سرعت طولی و عرضی و شتاب عرضی ذرات رسوبی در نواحی دور از ناحیه اندرکنش از توزیع نرمال پیروی می‌کند. این در حالی است ‌که با افزایش فاصله از مرکز سیلاب‌دشت و نزدیکی به ناحیه اندرکنش، تبعیت پارامترهای مذکور از توزیع نرمال تضعیف می‌گردد. بررسی‌های مطالعه حاضر نشان داد که هیستوگرام شتاب طولی ذره را نمی‌توان با استفاده از توزیع نرمال برآورد نمود. همچنین مشاهده شد که مقدار کشیدگی هیستوگرام سرعت و شتاب با نزدیک شدن به ناحیه اندرکنش افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها