استخراج یک مدل تحلیلی برای ارزیابی انتقال آلاینده ها از بدنه و مخازن سری بندهای گابیونی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران-دانشکده فنی-دانشگاه مراغه

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه مراغه

چکیده

در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی و توسعه یک مدل تحلیلی بر مبنای معادلات دیفرانسیل مدل ذخیره‌ موقت، به بررسی کارائی این مدل در فرآیند‌های انتقال و پراکندگی آلودگی در مخازن سری پرداخته شود. مدل تحلیلی مذکور با استفاده از تبدیل لاپلاس بر روی معادلات دیفرانسیل حل شد و با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی برداشت شده در دو مخزن سری سنگدانه‌ای، ارزیابی کاملی بر روی کارائی و مقادیر پارامتر‌های مدل انجام گردید. سدهای ایجاد شده در فلوم آزمایشگاهی با استفاده از سه دانه‌بندی مختلف با اقطار 1/1، 2/3 و 3/6 سانتی‌متر ایجاد شد سایر پارامتر‌های آزمایشگاهی شامل چهار دبی به میزان 7، 9، 11 و 13/5 لیتر بر ثانیه و سه غلظت اولیه تزریقی به میزان 100، 140 و 200 گرم بر لیتر بودند. مقدار متوسط سرعت عبوری، ضریب انتشار طولی و لگاریتم ضریب تبادل جرم مابین منطقه ذخیره‌ای و بدنه اصلی جریان در جریان عبوری از سد‌ها با توجه به مدل تحلیلی حاضر به ترتیب برابر با cm/s 4، cm2/s4/2، 5/10- بدست آمد. تطابق منحنی‌های غلظت-زمان حاصل از حل تحلیلی انجام شده با استفاده از پارامتر‌های جذر میانگین مربعات خطا و شاخص نش-ساتکلیف مورد ارزیابی قرار گرفت و مقادیر آن-ها به ترتیب برابر با 0/21 و 0/7 استخراج شد که حاکی از قابلیت مطلوب مدل توسعه پیدا کرده برای فرآیند‌های انتقال و پراکندگی دارد.

کلیدواژه‌ها