مقایسه مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان در اطراف عرشه پل های مستغرق

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان