مقایسه مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان در اطراف عرشه پل های مستغرق

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

10.30482/jhyd.2011.85497