بررسی تاثیر قطر اسمی سنگ در پایداری موج شکن های سکویی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان