بررسی اثر مقیاس در مطالعه آزمایشگاهی جریان های غیردارسی غیرماندگار گذرنده از موج شکن های توده سنگی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان