بررسی تغییرات ویژگی های پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر نسبت به تغییرات طول موج زبری ها

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد