بررسی عددی میدان جریان در کانال مرکب مورب

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 Anmadi Roshan Ave. Bu-Ali Sina University Faculty of Engineering

چکیده

پیش‌بینی رفتار جریان در رودخانه‌ها به ویژه در مواقع سیلابی و در هنگام ایجاد مقاطع مرکب بسیار مهم است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از ابزار دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) میدان جریان شامل توزیع عرضی سرعت متوسط درعمق، تنش برشی مرزی، نمودار‌های منحنی‌های هم‌سرعت، جریان‌های ثانویه و نیمرخ سطح آب در یک کانال مرکب مورب با زاویه اریب 81/3 درجه به صورت عددی شبیه‌سازی شود. برای این منظور از نرم‌افزار محاسباتی FLOW-3D و مدل‌های آشفتگی گروه‌های دوباره نرمال شده (RNG) و شبیه‌سازی گردابه بزرگ (LES) استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی عددی در شش مقطع در طول کانال مرکب مورب با نتایج مطالعات آزمایشگاهی مقایسه شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که مدل آشفتگی RNG عملکرد بهتری نسبت به مدل آشفتگی LES در تخمین ویژگی‌های مختلف جریان در کانال مرکب مورب داشته است. به نحوی که میانگین قدرمطلق درصد خطا (MAPE) بین نتایج مدل آشفتگی RNG و داده‌های آزمایشگاهی مورد بررسی در این پژوهش، برای پیش‌بینی توزیع عرضی سرعت متوسط در عمق برابر 53/6 درصد، تنش برشی مرزی برابر 07/12 درصد، توزیع دبی برابر 59/4 درصد و نیمرخ سطح آب برابر 97/1 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها