اعتبارسنجی مدل CORMIX در شبیه سازی تخلیه پساب شور تک مجرایی به آب دریا

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، ایران.

چکیده

تخلیه پساب شور سایت‌های نمک‌زدایی در محیط‌های دریایی، یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی است. طراحی بهینه و مناسب سیستم تخلیه پساب یک روش کارآمد برای کاهش اثرات زیست محیطی آب‌شیرین‌کن‌ها می‌باشد. مدل عددی CORMIX ابزاری مفید و کارآمد است که توانایی شبیه‌سازی رفتار پساب شور جهت بررسی و کنترل محدودیت‌های زیست‌محیطی می‌باشد. در این مطالعه، این مدل برای شبیه‌سازی تخلیه جت پساب شور تک مجرایی در محیط‌های دریایی با جریان راکد و پویا مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع با در نظر گرفتن دو متغیر مهم سرعت تخلیه (u0) و قطر نازل (d)، حدود 90 شبیه‌سازی برای محیط راکد و 90 شبیه‌سازی برای محیط پویا انجام شد. طبق نتایج، پارامترهای انتشار جت و نرخ رقیق سازی آن نسبت به تغییرات سرعت تخلیه حساستر از قطر نازل می‌باشند، بنابراین برای کنترل رفتار جت و رسیدن به بازه فرود چگال مطلوب در طراحی‌ها، بهتر است u0 تغییر داده‌شود. به طور کلی نتایج مدل CORMIX برای تخلیه پساب شور در محیط راکد همواره نسبت به نتایج آزمایشگاهی دست پایین تخمین زده می‌شوند و اعمال خطای شبیه‌سازی در طراحی‌ها ضروری می‌باشد. در محیط پویا، برای اطمینان از نتایج مدل، باید همواره رابطه بی بعد ur.Fr>0.2 برقرار باشد. بنابراین برای برقراری این رابطه در محیط‌هایی که نسبت سرعت محیط به سرعت تخلیه (ur) پایین است، می‌توان با کاهش قطر نازل، میزان ur.Fr را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها