تحلیل تاب‌آوری در حالت شکست همزمان لوله‌ها در شبکه‌ی توزیع آب ( مطالعه موردی در یکی از شهرهای خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی.مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد.ایران

2 عضو هیات علمی- استاد

3 مدیر گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی،مشهد، خراسان رضوی

4 دانشیار ، گروه مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اکستر، انگلستان

چکیده

تحلیل تاب‌آوری جامع به بررسی تمام ترکیبات مختلف شکست (شکست تک تک لوله‌ها تا شکست تمامی لوله‌ها) در شبکه می‌پردازد. تاکید بر عملکرد سامانه در شرایط غیر منتظره و شرایط حاد (فراتر از شکست-های معمولی و حتی غیر محتمل) می‌باشد.در این مطالعه به صحت‌سنجی مدل تحلیل تاب‌آوری جامع با شبکه‌ی توزیع مطالعاتی((Net3 پرداخته شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که برای محاسبه تاب‌آوری شبکه توزیع آب، لوله‌های انتقال اصلی آب بایستی جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرند. سپس مدل برای شبکه توزیع آب واقعی در ایران پیاده‌سازی شده‌است. در این مطالعات زمان شکست لوله ها براساس قطر لوله‌ها در نظر گرفته شده‌است. بررسی تاب‌آوری شبکه‌ی توزیع فوق نشان داد که این شبکه با وجود تنها یک منبع اصلی در حالت بیشینه با شکست تکی لوله‌ها، در حالت میانگین با شکست توامان 277 لوله و در حالت کمینه با شکست توامان 469 لوله به صد درصد عدم تامین آب می‌رسد. اگر تاب‌آوری خطوط انتقال اصلی از منبع تامین آب بطور جداگانه از کل شبکه‌ی توزیع بررسی گردد تاب‌آوری شبکه‌ی فوق در سه حالت بیشینه، میانگین و کمینه به ترتیب 72، 23 و 14 درصد افزایش می‌یابد. همچنین در صورت محافظت از ده لوله‌ی بحرانی شبکه، تاب‌آوری شبکه به طور متوسط 20 درصد افزایش می‌یابد. لذا توصیه می‌گردد برای افزایش تاب‌آوری این شبکه، منبع تامین آب و لوله‌های انتقال اصلی جدیدی در صورت امکان جانمایی شده و لوله های انتقال اصلی و لوله‌ی بحرانی مورد محافظت قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها