بررسی فرم متوازن شده الگوی عددی شار متوسط وزن‌دار جهت شبیه‌سازی جریان در کانالهای باز

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز

چکیده

در تحقیق پیش رو جریان یک بعدی در کانال روباز، با استفاده از فرم متوازن شده الگوی عددی شار متوسط وزن‌دار، شبیه سازی شده است که معادلات آب کم عمق را حل می نماید. به منظور پیشگیری از به وجود آمدن نوسانات با منشا غیر فیزیکی، از MINMOD به عنوان یک تابع محدود کننده شار استفاده شده است. سپس، برای دستیابی به یک فرم متوازن از الگوی شار متوسط وزن‌دار با هدف شبیه سازی جریان آب کم عمق، یک فرآیند بازسازی خطی بر روی عبارت شار اعمال شده است. شبیه سازی های صورت گرفته به وسیله الگوی بدست آمده در حالت های مختلف از جمله جریان آب کم عمق در حالت های جریان ساکن روی کف کانال با ناهمواری‌های مختلف، شکست سد روی بستر های خشک و تر و جریان روی سرریزهای لبه پهن با مقادیر مختلف عدد فرود، حاکی از کارایی، پایداری و دقت الگوی متوازن شار متوسط وزن‌دار بدست آمده در این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها