تأثیر توأمان شکاف و جسم شناور بر آبشستگی اطراف پایه پل

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

پدیده آبشستگی پایه پل، یکی از موضوعات مهم در زمینه هیدرولیک پل‌ها و مهندسی رودخانه می‌باشد. به همین دلیل، بررسی این پدیده تحت شرایط مختلف به منظور تخمین حداکثر عمق فرسایش پایه و کاهش خطر آبشستگی و تخریب پل، امری ضروری می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر همزمان حضور شکاف و اجسام شناور بر آبشستگی اطراف پایه پل است. بر این اساس، نتایج مربوط به آزمایش‌های مختلف پایه پل در شرایط آب زلال ارائه گردیده است. نتایج نشان داد که هر چند استفاده از شکاف می‌تواند به تنهایی باعث کاهش 20% عمق آبشستگی شود اما تجمع اجسام شناور این مقدار را تا 15% کاهش می‌دهد. همچنین اجسام شناور باعث می‌شوند در حالت بدون شکاف عمق آبشستگی تا 6/17% در مقایسه با حالت بدون تجمع اجسام شناور افزایش یابد. این نتایج نشان می‌دهد که تجمع اجسام شناور می‌تواند تأثیر شکاف در کاهش آبشستگی اطراف پایه را خنثی نموده که نیازمند توجه جدی در مرحله طراحی و همچنین انجام آزمایش‌های بیشتر به منظور بررسی این مسأله تحت شرایط مختلف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها