اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جواد احدیان

هیدرولیک و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

j.ahadiyanscu.ac.ir
0000-0003-4675-6316

h-index: 3  

سردبیر

دکتر محمود شفاعی بجستان

سازه های آبی استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

water.scu.ac.ir/~m.shafai
shafaiiha.ir
0000-0003-3688-9561

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه

دکتر جواد احدیان

هیدرولیک و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

j.ahadiyanscu.ac.ir
0000-0003-4675-6316

h-index: 3  

دکتر سید علی ایوب زاده

مهندسی عمران - مهندسی آب استاد گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

ayyoubzadehiha.ir
0000-0002-9445-0816

h-index: 8  

دکتر عاطفه پرورش ریزی

سازه های آبی دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

parvarshut.ac.ir
0000-0003-0793-6728

h-index: 3  

دکتر مسعود تابش

مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

mtabeshut.ac.ir
0000-0002-8982-8941

h-index: 18  

دکتر امیر احمد دهقانی

عمران آب- هیدرولیک استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان

a.dehghanigau.ac.ir
0000-0002-5237-8975

h-index: 13  

دکتر محمود شفاعی بجستان

سازه های آبی استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

water.scu.ac.ir/~m.shafai
shafaiiha.ir
0000-0003-3688-9561

h-index: 8  

دکتر مجتبی صانعی

مهندسی عمران - سازه های آبی دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

saneieiha.ir
0000-0002-8282-0832

h-index: 7  

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی عمران استاد، مهندسی عمران دانشگاه شیراز

talebiha.ir
0000-0002-9322-2416

h-index: 11  

دکتر جواد فرهودی

سازه های هیدرولیکی استاد سازه های هیدرولیکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

farhoudiiha.ir

h-index: 8  

دکتر عبدالرضا کبیری سامانی

مهندسی هیدرولیک استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

kabiriiha.ir
0000-0002-5984-3892

h-index: 10  

دکتر میرعلی محمدی

مهندسی عمران استاد گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه

m.mohammadiurmia.ac.ir

h-index: 17  

دکتر مهدی یاسی

مهندسی رودخانه دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

yasiiha.ir
0000-0002-2512-2317

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عباس خیر

مهندسی شهری و محیط زیست دانشیار مهندسی عمران، آزمایشگاه مکانیک کاربردی، گروه مهندسی عمران و منابع خاک، دانشگاه کیوتو ژاپن

khayyerparticle.kuciv.kyoto-u.ac.jp
0000-0002-7225-622X

h-index: 28  

دکتر سوبهاش دی

مهندسی عمران استاد گروه مهندسی عمران، انستیتو فناوری جودپور هندوستان

subhasishiitj.ac.in
0000-0001-9764-1346

h-index: 32  

دکتر بهزاد عطائی آشتیانی

مهندسی عمران دانشیار دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه فلیندر استرالیا
استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

ataiesharif.ir
0000-0002-1339-3734

h-index: 34  

دکتر علیرضا کرامت

سازه های هیدرولیکی گروه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ

alireza.keramatpolyu.edu.hk
0000-0002-6280-4931

h-index: 15  

دکتر عبدالمجید محمدیان

مهندسی عمران استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه اتاوا، کانادا

majid.mohammadianuottawa.ca
0000-0001-5381-8189

h-index: 16  

مدیر داخلی

دکتر امیر صمدی

سازه های آبی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

jhyd.irgmail.com
0000-0003-3816-2649

h-index: 7  

ویراستار ارشد

مهندس ابراهیم بیگدلی

دانشگاه تهران

bigdeliiha.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر سید حسین مهاجری

عمران- آب استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی

hossein.mohajerikhu.ac.ir
0000-0002-8056-293X

h-index: 3  

دکتر رضا براتی

مهندسی هیدرولیک و منابع آب رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

r88baratigmail.com
000-0003-2362-2227

h-index: 11