نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، محمدمهدی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بر راندمان آبگیرهای جانبی [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 73-79]
 • اصغری، کیوان روندیابی به هنگام سیل در شبکه آبراهه ها با بهره گیری از مدل وفقی ماسکینگام اصلاح شده و روش جستجو تابو [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 75-82]
 • افشار، عباس پیش بینی سیلاب در زمان واقعی با استفاده از مدلهای رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی) [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 67-73]
 • افشار، محمدهادی مقایسه روش های برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک برای طراحی بهینه شبکه های فاضلاب [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 55-65]
 • امید، محمد حسین بررسی اثر تیغه هدایت کننده بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوب گیر با استفاده ازمدل فیزیکی و ریاضی [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 11-24]
 • ایوب زاده، سیدعلی ارزیابی روشهای فرودی در تعیین عمق بحرانی در مقاطع مرکب با استفاده از مفهوم انرژی مخصوص [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 65-72]
 • ایوب زاده، سیدعلی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بر راندمان آبگیرهای جانبی [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 73-79]

ب

 • بحرینی نژاد، اردشیر برآورد نیروی ناشی از امواج و جریانهای دریایی بر سازه های لاغر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 37-45]
 • بزرگ حداد، امید پیش بینی سیلاب در زمان واقعی با استفاده از مدلهای رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی) [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 67-73]
 • بیرامی، محمدکریم شبیه سازی جریان گذرنده از روی سرریزهای لبه تیز مستطیلی و مثلثی با جریان از زیر دریچۀ کشویی [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 47-54]

پ

 • پیروی چشناسر، محمد بررسی پدیده آبشستگی در مجاورت سازه های حفاظتی سواحل دریای خزر [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 73-77]

ث

 • ثقفیان، بهرام بهنگام سازی زمان واقعی در مدل پیش بینی سیل با بکارگیری روش عمومی عدم قطعیت تشابهات (GLUE) بخش اول: متدولوژی [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 25-35]
 • ثقفیان، بهرام بهنگام سازی زمان واقعی در مدل پیش بینی سیل با بکارگیری روش عمومی عدم قطعیت تشابهات (GLUE) بخش دوم: کاربرد [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 17-32]

ج

 • جوان، محمود ارزیابی استهلاک انرژی جریان دوفازی روگذر سرریز پلکانی به کمک گودال آب شستگی پایین دست [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 1-22]

ح

 • حسینی، سید محمود بررسی اعتبار رهیافت های انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 27-42]
 • حفیظی، ریحانه ارزیابی نیروی ناشی از پراش امواج منظم خطی روی جسم کروی غوطه ور به روش ترکیبی المان مرزی و المان محدود [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 23-37]
 • حقیقی، علی به کارگیری محاسبات نرم در تخمین مقاطع پایدار رودخانه های طبیعی در بستر ماسه ای [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 63-71]
 • حیدری، علی بهنگام سازی زمان واقعی در مدل پیش بینی سیل با بکارگیری روش عمومی عدم قطعیت تشابهات (GLUE) بخش اول: متدولوژی [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 25-35]
 • حیدری، علی بهنگام سازی زمان واقعی در مدل پیش بینی سیل با بکارگیری روش عمومی عدم قطعیت تشابهات (GLUE) بخش دوم: کاربرد [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 17-32]

خ

 • خاجی، ناصر ارزیابی نیروی ناشی از پراش امواج منظم خطی روی جسم کروی غوطه ور به روش ترکیبی المان مرزی و المان محدود [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 23-37]
 • خادمی، مهدی بررسی اثر تیغه هدایت کننده بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوب گیر با استفاده ازمدل فیزیکی و ریاضی [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 11-24]
 • خالدی درویشان، عبدالواحد اثر ویژگیهای هیدرولیکی کانال بر تغییرات ریخت شناسی رسوبهای بستر [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 1-10]

د

 • دهقانی، امیراحمد بررسی تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس 180 درجه [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]

س

 • ساجدی سابق، مسعود مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بر راندمان آبگیرهای جانبی [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 73-79]
 • ستوده، محمدهادی مقایسه روش های برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک برای طراحی بهینه شبکه های فاضلاب [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 55-65]

ش

 • شریفان، رضا افشین شبیه سازی عددی جریان متلاطم روی دیون ماسه ای [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 43-62]
 • شفاعی بجستان، محمود استخراج معیار پایداری ریپ رپ در زیر جت های پرتابی مستطیلی شکل [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 1-13]
 • شفیعی فر، مهدی برآورد نیروی ناشی از امواج و جریانهای دریایی بر سازه های لاغر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 37-45]
 • شفیعی فر، مهدی بررسی تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس 180 درجه [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • شفیعی فر، مهدی ارزیابی نیروی ناشی از پراش امواج منظم خطی روی جسم کروی غوطه ور به روش ترکیبی المان مرزی و المان محدود [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 23-37]

ص

 • صادقی، سیدحمیدرضا اثر ویژگیهای هیدرولیکی کانال بر تغییرات ریخت شناسی رسوبهای بستر [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 1-10]
 • صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر بررسی تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس 180 درجه [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر شبیه سازی عددی جریان متلاطم روی دیون ماسه ای [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 43-62]
 • صباغ یزدی، سعید رضا شار انتقالی جهتدار در مرزهای حجم محدود بی ساختار با گام محاسباتی چند مرحله ای برای شبیه سازی امواج سطحی ایستا در تنداب تنگ شونده [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 51-63]

ض

 • ضیاتبار احمدی، میرخالق ارزیابی روشهای فرودی در تعیین عمق بحرانی در مقاطع مرکب با استفاده از مفهوم انرژی مخصوص [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 65-72]

ط

 • طالب بیدختی، ناصر به کارگیری محاسبات نرم در تخمین مقاطع پایدار رودخانه های طبیعی در بستر ماسه ای [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 63-71]
 • طالب بیدختی، ناصر ارزیابی استهلاک انرژی جریان دوفازی روگذر سرریز پلکانی به کمک گودال آب شستگی پایین دست [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 1-22]

ظ

 • ظهیری، علیرضا ارزیابی روشهای فرودی در تعیین عمق بحرانی در مقاطع مرکب با استفاده از مفهوم انرژی مخصوص [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 65-72]

ع

 • علوی مقدم، سیدمحمدرضا بررسی اعتبار رهیافت های انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 27-42]
 • علیمحمدی، سعید پیش بینی سیلاب در زمان واقعی با استفاده از مدلهای رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی) [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 67-73]

غ

 • غبرایی، عطاالله بررسی پدیده آبشستگی در مجاورت سازه های حفاظتی سواحل دریای خزر [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 73-77]

ف

 • فتحی، پرویز برآورد خصوصیات هیدرودینامیک اشباع خاک با روش مدل معکوس عددی [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 39-53]

ق

 • قدسیان، مسعود بررسی تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس 180 درجه [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]

ک

 • کاشفی پور، سید محمود برآورد ضریب انتشار طولی در مجاری روباز طبیعی به کمک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 15-25]
 • کردی، اسماعیل ارزیابی روشهای فرودی در تعیین عمق بحرانی در مقاطع مرکب با استفاده از مفهوم انرژی مخصوص [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 65-72]
 • کوهکن، محمدرضا روندیابی به هنگام سیل در شبکه آبراهه ها با بهره گیری از مدل وفقی ماسکینگام اصلاح شده و روش جستجو تابو [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 75-82]

ل

 • لشته نشایی، میراحمد بررسی پدیده آبشستگی در مجاورت سازه های حفاظتی سواحل دریای خزر [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 73-77]

م

 • محمدولی سامانی، جمال برآورد خصوصیات هیدرودینامیک اشباع خاک با روش مدل معکوس عددی [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 39-53]
 • مردشتی، اسدالله ارزیابی استهلاک انرژی جریان دوفازی روگذر سرریز پلکانی به کمک گودال آب شستگی پایین دست [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 1-22]
 • مقیم، محمدنوید برآورد نیروی ناشی از امواج و جریانهای دریایی بر سازه های لاغر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 37-45]
 • مکنون، رضا بهنگام سازی زمان واقعی در مدل پیش بینی سیل با بکارگیری روش عمومی عدم قطعیت تشابهات (GLUE) بخش اول: متدولوژی [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 25-35]
 • مکنون، رضا بهنگام سازی زمان واقعی در مدل پیش بینی سیل با بکارگیری روش عمومی عدم قطعیت تشابهات (GLUE) بخش دوم: کاربرد [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 17-32]
 • منتظر، علی اصغر تدوین شاخصهای حساسیت هیدرولیکی بازه ها و ارائه الگوریتم تحلیل جریان در کانال های آبیاری با استفاده از آنها [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 33-49]
 • موسوی جهرمی، حبیب شبیه سازی عددی جریان متلاطم روی دیون ماسه ای [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 43-62]
 • موسوی جهرمی، سیدحبیب استخراج معیار پایداری ریپ رپ در زیر جت های پرتابی مستطیلی شکل [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 1-13]
 • مومنی وصالیان، رضا استخراج معیار پایداری ریپ رپ در زیر جت های پرتابی مستطیلی شکل [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 1-13]

ن

 • ناصری، محسن به کارگیری محاسبات نرم در تخمین مقاطع پایدار رودخانه های طبیعی در بستر ماسه ای [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 63-71]
 • ناصری، محسن روندیابی به هنگام سیل در شبکه آبراهه ها با بهره گیری از مدل وفقی ماسکینگام اصلاح شده و روش جستجو تابو [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 75-82]
 • نوربخش، سیدهاشم شبیه سازی جریان گذرنده از روی سرریزهای لبه تیز مستطیلی و مثلثی با جریان از زیر دریچۀ کشویی [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 47-54]

و

 • وفاخواه، مهدی اثر ویژگیهای هیدرولیکی کانال بر تغییرات ریخت شناسی رسوبهای بستر [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 1-10]

ه

 • هورفر، عبدالحسین بررسی اثر تیغه هدایت کننده بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوب گیر با استفاده ازمدل فیزیکی و ریاضی [دوره 2، شماره 1، 1386، صفحه 11-24]
 • هورفر، عبدالحسین تدوین شاخصهای حساسیت هیدرولیکی بازه ها و ارائه الگوریتم تحلیل جریان در کانال های آبیاری با استفاده از آنها [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 33-49]