نمایه نویسندگان

ا

 • اسماعیلی، کاظم بررسی عملکرد هندسه طوق در آبشستگی موضعی در پایه پل [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 1-11]
 • ایمانیان، حنیفه مقایسه معیارهای قطعی و غیرقطعی آغاز حرکت ذرات رسوب دانه ای در حوضچه های جزر و مدی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 45-57]

ب

 • بارانی، غلامعباس بررسی عددی روند تغییرات غلظت هوا در جریان های عبوری از روی تنداب ها [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 1-17]
 • برقعی، سیدمحمود بررسی هیدرولیکی جریان آب و هوا در مدل آزمایشگاهی مجرای تحت فشار به روش پردازش تصاویر [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 19-34]
 • بهرامی، آروین بررسی عددی روند تغییرات غلظت هوا در جریان های عبوری از روی تنداب ها [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 1-17]
 • بیات، اسماعیل تغییرات ضریب افت موضعی منهول در شبکه زهکش زیرزمینی و اثر آن بر نیمرخ جریان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 41-51]
 • بی جن خان، محمد روابطی کاربردی برای سرریزهای دایره ای لبه تیز براساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 71-78]

پ

 • پیرقطاری، امیرحسین بررسی هیدرولیکی جریان آب و هوا در مدل آزمایشگاهی مجرای تحت فشار به روش پردازش تصاویر [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 19-34]

ت

 • تابش، مسعود کالیبره سازی مدل تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن انواع متغیرهای تنظیم و شرایط مصرف [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 69-78]

ج

 • جاماسب، مهدی کالیبره سازی مدل تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن انواع متغیرهای تنظیم و شرایط مصرف [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 69-78]
 • جعفرزاده، محمد رضا شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 109-116]
 • جعفرزاده، محمدرضا حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگی های متمرکز در بستر [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 1-13]
 • جلیلی، لیلا مقایسه جریان در مدل فیزیکی یک بازه رودخانه ای با سه مدل ریاضی برای دو گزینه ساماندهی [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 53-68]
 • جمعه زاده، محبوبه حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگی های متمرکز در بستر [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 1-13]

ح

 • حسن زاده، یوسف بررسی پروفیل سطح آزاد جریان پایدار در اطراف پایه های استوانه ای با مدل سازی عددی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 59-65]
 • حکمت زاده، علی اکبر تحلیل فراکتالی سری زمانی جریان رودخانه ها مطالعه موردی: رودخانه کر [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 15-28]
 • حکیم زاده، حبیب بررسی پروفیل سطح آزاد جریان پایدار در اطراف پایه های استوانه ای با مدل سازی عددی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 59-65]

خ

 • خداشناس، سعیدرضا بررسی عملکرد هندسه طوق در آبشستگی موضعی در پایه پل [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 1-11]

د

 • دل افروز، هادی بررسی پروفیل سطح آزاد جریان پایدار در اطراف پایه های استوانه ای با مدل سازی عددی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 59-65]

ر

 • رستم آبادی، معصومه شبیه سازی عددی الگوی جریان در اطراف صفحات مستغرق در مقابل دهانه آبگیر در قوس 180 به منظور تعیین زاویه و ارتفاع بهینه صفحات [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 37-52]

س

 • سرورام، حامد بررسی پروفیل سطح آزاد جریان پایدار در اطراف پایه های استوانه ای با مدل سازی عددی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 59-65]
 • سواریان، علی شبیه سازی عددی تغییرات بستر کانال های آبرفتی در قوس 180 درجه [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 35-43]

ش

 • شریعتی، حسین بررسی عملکرد هندسه طوق در آبشستگی موضعی در پایه پل [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 1-11]
 • شهبازی، مریم بکارگیری الگوریتم ژنتیک در مساله معکوس تخمین ضرایب زبری لوله ها در شبکه های تحت فشار [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 19-35]

ص

 • صالحی نیشابوری، سید علی اکبر شبیه سازی عددی الگوی جریان در اطراف صفحات مستغرق در مقابل دهانه آبگیر در قوس 180 به منظور تعیین زاویه و ارتفاع بهینه صفحات [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 37-52]
 • صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر بررسی آزمایشگاهی اثر شعاع انحنا و موقعیت استقرار آبشکن های T شکل در قوس 90 درجه بر میزان آبشستگی اطراف آنها [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 91-107]
 • صفرزاده گندشمین، اکبر مطالعه ساختار جریان آشفته و بررسی کیفی مکانیسم ورود رسوب به آبگیر جانبی واقع در قوس رودخانه با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 13-31]

ط

 • طالب بیدختی، ناصر تحلیل فراکتالی سری زمانی جریان رودخانه ها مطالعه موردی: رودخانه کر [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 15-28]
 • طالب بیدختی، ناصر شبیه سازی عددی تغییرات بستر کانال های آبرفتی در قوس 180 درجه [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 35-43]

ع

 • عزیزی، رضا تشکیل امواج عمود بر جریان ناشی از موانع استوانه ای در مسیر مجاری روباز [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 29-39]
 • عطایی آشتیانی، بهزاد شبیه سازی عددی امواج ضربه ای با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 63-73]
 • عظیمی، رسول تغییرات ضریب افت موضعی منهول در شبکه زهکش زیرزمینی و اثر آن بر نیمرخ جریان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 41-51]
 • علامتیان، ابراهیم شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 109-116]
 • عیسی پور، سعید ارزیابی عملکرد دو الگوریتم کنترل در بهبود فرایند بهره برداری از کانال اصلی غرب شبکه آبیاری دز [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 1-18]

ف

 • فیاض، محمد توسعه مدل سه بعدی MP-MPS برای پیش بینی الگوی جریان در گرادیان های شدید هیدرولیکی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 33-50]

ق

 • قدسیان، مسعود آبشستگی موضعی ناشی از جت های دیواره ای سه بعدی مایل [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 51-69]
 • قدسیان، مسعود بررسی آزمایشگاهی اثر شعاع انحنا و موقعیت استقرار آبشکن های T شکل در قوس 90 درجه بر میزان آبشستگی اطراف آنها [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 91-107]
 • قمشی، مهدی تشکیل امواج عمود بر جریان ناشی از موانع استوانه ای در مسیر مجاری روباز [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 29-39]

ک

 • کاویان پور، محمد رضا بهینه سازی سیستم فازی توسط الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در برآورد میزان هوادهی بعد از دریچه های مجاری تخلیه کننده تحتانی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 53-62]
 • کبیری سامانی، عبدالرضا بررسی هیدرولیکی جریان آب و هوا در مدل آزمایشگاهی مجرای تحت فشار به روش پردازش تصاویر [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 19-34]
 • کراچیان، رضا تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها و توزیع هزینه های تصفیه: کاربرد بازی نوکلئولوس نرمال شده [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 75-89]
 • کلاهدوزان، مرتضی توسعه مدل سه بعدی MP-MPS برای پیش بینی الگوی جریان در گرادیان های شدید هیدرولیکی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 33-50]
 • کلاهدوزان، مرتضی مقایسه معیارهای قطعی و غیرقطعی آغاز حرکت ذرات رسوب دانه ای در حوضچه های جزر و مدی [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 45-57]
 • کوچک زاده، صلاح روابطی کاربردی برای سرریزهای دایره ای لبه تیز براساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 71-78]
 • کوچک زاده، صلاح تغییرات ضریب افت موضعی منهول در شبکه زهکش زیرزمینی و اثر آن بر نیمرخ جریان [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 41-51]

م

 • محمد ولی سامانی، جمال بکارگیری الگوریتم ژنتیک در مساله معکوس تخمین ضرایب زبری لوله ها در شبکه های تحت فشار [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 19-35]
 • معینی، رامتین کالیبره سازی مدل تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن انواع متغیرهای تنظیم و شرایط مصرف [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 69-78]
 • منتصری، حسین شبیه سازی عددی الگوی جریان در اطراف صفحات مستغرق در مقابل دهانه آبگیر در قوس 180 به منظور تعیین زاویه و ارتفاع بهینه صفحات [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 37-52]
 • منتظر، علی اصغر ارزیابی عملکرد دو الگوریتم کنترل در بهبود فرایند بهره برداری از کانال اصلی غرب شبکه آبیاری دز [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 1-18]
 • منصور رضایی، صاحب شبیه سازی عددی امواج ضربه ای با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 63-73]
 • مهرآیین، مجتبی آبشستگی موضعی ناشی از جت های دیواره ای سه بعدی مایل [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 51-69]

ن

 • نجفی، محمدرضا بهینه سازی سیستم فازی توسط الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در برآورد میزان هوادهی بعد از دریچه های مجاری تخلیه کننده تحتانی [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 53-62]
 • نیک سخن، محمدحسین تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها و توزیع هزینه های تصفیه: کاربرد بازی نوکلئولوس نرمال شده [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 75-89]
 • نیک سرشت، امیر حسین شبیه سازی عددی تغییرات بستر کانال های آبرفتی در قوس 180 درجه [دوره 4، شماره 2، 1388، صفحه 35-43]

و

 • واقفی، محمد بررسی آزمایشگاهی اثر شعاع انحنا و موقعیت استقرار آبشکن های T شکل در قوس 90 درجه بر میزان آبشستگی اطراف آنها [دوره 4، شماره 1، 1388، صفحه 91-107]

ه

 • هورفر، عبدالحسین روابطی کاربردی برای سرریزهای دایره ای لبه تیز براساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی [دوره 4، شماره 4، 1388، صفحه 71-78]

ی

 • یاسی، مهدی مقایسه جریان در مدل فیزیکی یک بازه رودخانه ای با سه مدل ریاضی برای دو گزینه ساماندهی [دوره 4، شماره 3، 1388، صفحه 53-68]