بررسی تاثیر موانع نفوذپذیر ذوزنقه‌ای شکل بر کنترل جریان غلیظ نمکی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، نجف آباد، ایران

2 گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جریان‌ غلیظ پدیده‌ای است که در فرآیند رسوب‌گذاری سدهای بزرگ نقش بسیار دارد. استفاده از مانع به‌عنوان موثرترین روش‌ جهت انحراف یا اتلاف جریان‌های غلیظ در مخازن شناخته می‌شود. براین‌اساس در این مطالعه اثر دبی، غلظت ورودی، شیب و ارتفاع موانع نفوذپذیر ذوزنقه‌ای شکل ( پر شده با سنگ‌دانه با قطر یک سانتی‌متر) بر رفتار جریان‌های غلیظ نمکی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. 72 آزمایش‌ با دبی متغیر 1، 1.5 و 2 لیتر برثانیه و غلظت متغیر 10 و 15 گرم بر لیتر، شیب 0.5، 1 و 1.5 درصد و ارتفاع مانع 1، 1.5 و 2 برابر بدنه جریان غلیظ انجام شد و براساس شار هد جریان غلیظ، مقادیر درصدکاهش هد تعیین و اثر سایر پارامترها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سه پارامتر شیب، غلظت و دبی ورودی عوامل موثر بر مومنتم جریان بوده و با افزایش هر یک از این پارامترها، میزان کارایی موانع کاهش پیدا می-کند، همچنین مشخص شد که درصد کاهش شار هد جریان غلیظ برای نسبت بی‌بعد ارتفاع 1 بین 15.9 تا 46.3 درصد، برای نسبت بی‌بعد ارتفاع 1.5 بین 29.6 تا 59.8 درصد و برای نسبت بی‌بعد ارتفاع 2 بین 39.3 تا 100 درصد می-باشد که نشان از اثر مثبت افزایش ارتفاع موانع نفوذپذیر بر هد جریان غلیظ دارد.

کلیدواژه‌ها